Separering af Strandvejsområde I, Tunnelering og konstruktioner

Bygherre
Nordvand A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Kontraktsum
DKK 106,76 mio.

Konsortium
Aarsleff - Østergaard J. V. I/S

Afdeling
Anlæg & Byggeri, Fundering

Anlægsperiode
2015-2018

Mængder

  • 570 m³ In-situ støbt beton fordelt på 7 bygværker
  • 1.417 m³ udgravning af jord under vand i skakte
  • 600 m³ støbning af betonbundplade under vand i bygværker
  • 5.552 m³ bortkørsel af tunneleringsjord
  • 4.500 m³ udgravning af jord og bortkørsel fra 7 bygværker
  • 250 m Ø630 mm havudløbsledning, styret underboring i havbund
  • 238 stk. Ø630 - Ø1000 mm sekantpæle i 10 - 15 m fordelt på 6 skakte
  • 1.500 m Ø2000, Ø1600 og Ø1200 mm pipe jacking tunnelering

Tunnelering
Åben front  - metode med trykluft.
Tunnelering af cirka 1,5 km i dimensioner fra Ø1200 - Ø2000 mm til afledning af overfladevand.

Der er tunneleret i en vekslende geologi bestående af vekslende lagserier (rent velsorteret marint sand ovenpå flere meter bløde aflejringer) fra Strandvejen til Øresunds kyst. Fra Strandvejen og mod vest er landskabet domineret af moræneler, der generelt er overlejret af senglacial flydejord og / eller topmoræne. Terrænkoten varierer fra kote +10 meter mod vest til kote +0,5 meter ved kysten.

Grundvandspotentialet i det primære magasin varierer fra ca. kote + 6 meter længst mod vest, faldende til kote +0,5 meter ved kysten. Tunneleringen er derfor udført under grundvandsspejlet.

Opførelse af syv bygværker, anvendt som byggegruber under udførelsen, heraf et bygværk udført med københavnervæg, samt et bygværk med afstivningstræk. Etablering af en 250 m lang Ø630 mm udløbsledning ved styret underboring. Nedgravning af udløbsbygværker i havbunden.

Dele af udgravning er foretaget under vand for at undgå grundvandssænkning. Udførelse af byggegruber med sekantpælevæg og nedgravning til 10-14 meters dybde.