Femte Juni Plads - Tunnelering med åben front metode

Bygherre
Frederiksberg Forsyning A/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Kontraktsum
DKK 63,60 mio.

Afdeling
Anlæg & Byggeri, Fundering

Anlægsperiode
2017-2019

Mængder

 • 1.210 m Ø2000 mm tunnelering
 • 2.885 m3 udgravning af byggegruber
 • 985 m2 sekantpæle Ø880 mm
 • 540 m2 spuns
 • 1 stk. In-situ støbt pumpestation inkl. pumpeinstallationer
 • 310 m Ø500-Ø600 mm betonledninger
 • 2 stk. Ø3000 mm betonbrønde
 • 2 stk. Ø1500 mm betonbrønde
 • 16 stk. Ø1250 mm betonbrønde
 • 50 stk. Ø400 mm betonvejbrønde
 • 1.800 m2 asfaltbelægning

Tunnelering med åben front – metode

Terrænkoten langs begge ledningsstrækninger er beliggende fra kote +11,5 meter til kote +13,5 meter, og med det primære vandspejl beliggende i kote -2 meter, dog med sekundære vandspejl i fyldjord og lokale sandlommer. Selve tunneleringen udføres i moræneler med meget lokale mindre lommer af indlejret sandlag. På en del af Nyelandsvej bliver der tunneleret i smeltevandsler.

Etablering af ca. 1.200 meter tunneleret skybrudsledning Ø2000 mm i 8-10 meters dybde under Femte juni Park, Femte Juni Plads, Nyelandsvej og Dalgas Boulevard. Hertil projektering og etablering af pumpestation i Femte Juni Park. Tunneleringen udføres som parallelt løbende ledninger fra ny pumpestation i Femte Juni Park via Femte Juni Plads frem til rundkørsel ved Tesdorpfsvej, hvor den ene Ø2000 mm ledning fortsætter af Dalgas Boulevard frem til underføringen ved Lindevang Station, mens den anden Ø2000 mm ledning fortsætter under Nyelandsvej frem til ca. 50 meter efter Emil Chr. Hansens Vej. Mellem rundkørslen og Nyelandsvej tunneleres der med R = 150 meter, hvorfor der er anvendt korte Ø2000 mm rør på denne del af rørstrækningen.

I Beeringsvej og La Coursvej etableres Ø500 og Ø600 mm regnvandsledninger i åben ledningsgrav. Der lægges desuden nye stikledning og sættes nye vejbrønde på alle de berørte vejstrækninger.

I Femte Juni Park udføres der en byggegrube med sekantpæle, forankret med lodrette og skrå jordankre. Byggegruben fungerer både som pressegrube i forbindelse med tunnelering samt byggegrube for pumpestationen. Modtagegruberne i henholdsvis Dalgas Boulevard og Nyelandsvej udføres med spunsjern.

Kom med på en tur igennem skybrudsledningen - Se med her